De Brug .

Visie van de school

De Brug biedt onderwijs op maat voor leerlingen die nood hebben aan onderwijs type 1, type 2 en type 8.

Kinderen met speciale problemen zoals autisme, dyslexie, dyscalculie, ADHD, … krijgen een aangepaste setting en/of specifieke maatregelen.

Het opvoedingsconcept van het katholiek onderwijs biedt een breedmenselijjke en spirituele oriëntatie, actuele uitdaging en verbondenheid.

In De Brug staat ieder kind centraal. Voor alles moeten kinderen in hun eigen levenscontext voluit en zinvol leren leven. Ze moeten leren wat in het leven van een mens er echt toe doet.

Wij willen onze kinderen opvoeden tot evenwichtige individuen, die naar eigen vermogen kunnen participeren in de maatschappij.

De Brug wil kinderen opvoeden tot gelukkige mensen, die naar eigen vermogen volwaardig kunnen participeren in de maatschappij.

Hiertoe streven wij naar een harmonische ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van de leerlingen door aandacht te schenken aan alle persoonlijkheidsdomeinen.

Vermits de ontwikkeling een proces is dat vanuit het kind komt, dient het kind bij ons centraal te staan. De potenties van het kind zijn immers het voornaamste sturingselement in het ontwikkelingsproces.

Hoewel de aangeboren exploratiedrang, de nieuwsgierigheid, de drang tot zelfrealisatie en de interne dynamiek bij onze leerlingen even sterk aanwezig zijn als bij andere kinderen, zijn ze vaak gedoofd door gebrek aan succeservaring. Werken aan de socio-emotionele ontwikkeling is in onze school prioritair: “Kinderen opnieuw laten geloven in de eigen mogelijkheden en het opbouwen van een positief, realistisch zelfbeeld zijn voorwaarden voor een verdere ontplooiing.

Vandaar dat wij in onze school opteren voor:

  • Een positieve benadering van het kind als persoon
  • Een mediërende leerkrachtenstijl
  • Een stimulerende en emotioneel veilige leeromgeving
  • Een procesgerichte benadering

De slogan van de school luidt dan ook:

“Geloven in de mogelijkheden van elk kind.”

Het kind in zijn context vormt het uitgangspunt. Vanuit een multidisciplinaire aanpak zal ervoor gezorgd worden dat het begeleidingsaanbod afgestemd wordt op de specifieke noden van het individuele kind. Om dit te realiseren voorzien we geregeld overleg tussen de teamleden. Vermits de ontwikkeling een dynamisch proces is, zal dit overleg vaak een evaluatief en bijsturend karakter hebben. Dit overleg resulteert in een handelingsplan waarin de geëigende aanpak voor het individuele kind wordt uitgestippeld.

Voor de schoolse kennis baseren wij ons op de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van de Vlaamse Gemeenschap, alsmede op de leerplannen van het V.V.K.Ba.O. Naast de kennisoverdracht hechten we veel belang aan het ontwikkelen van de cognitieve processen via de denkstimulerende lessen. Door het bevorderen van denkstrategieën en denkattitudes trachten wij de groeikansen van onze leerlingen te bevorderen.

Een kind ontwikkelt zich niet op zichzelf, maar in interactie met anderen. Om de kinderen in dit samen-leven te begeleiden, schenken we aandacht aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden en communicatiebekwaamheid. Onze huidige samenleving is multicultureel, hetgeen zich weerspiegelt in onze schoolbevolking. Naast de katholieke waarden streven wij dan ook naar een geloofsoverstijgende tolerante samenleving met eerbied en respect voor elkaars anders-zijn.

De Brug hecht veel waarde aan de samenwerking met de ouders. Ouders en school zijn immers partners in de opvoeding van de kinderen. Overleg met ouders over onze begeleiding van hun kind getuigt enerzijds van respect voor hun taak als ouders en verschaft anderzijds noodzakelijke informatie voor een specifiek gericht handelingsplan. Wij zijn ervan overtuigd dat uit een samenwerking heel wat meer mogelijkheden ontspruiten dan uit een geïsoleerde aanpak.

Bij de overgangsproblematiek hebben ouders vaak negatieve ervaringen opgelopen in hun communicatie met de school van hun kind. In De Brug streven we ernaar dit vertrouwen te herstellen door steeds eerlijke informatie te verschaffen en oor te hebben voor de problemen, bemerkingen, … van onze ouders. Ouders als partner in de opvoeding erkennen, betekent immers ook een open en eerlijke communicatie. Tevens zijn we ons ervan bewust dat de overgang van hun kind naar het buitengewoon onderwijs zorgen kan baren aan de ouders. Wij trachten dan ook via individuele begeleiding en via gespreksgroepen de ouders hierin te begeleiden.

De Brug wenst zich niet op te stellen als een eiland in de maatschappij. Derhalve staan we open om in goede verstandhouding samenwerkingsverbanden aan te gaan met externe partners en scholen. Deze samenwerkingsverbanden kunnen een ondersteunend karakter (CLB, …) of een dienstverlenend karakter hebben (scholen gewoon onderwijs). Onze school zet de deuren open voor éénieder die onze visie ondersteunt en een bijdrage wil leveren aan de optimalisering van onze dienstverlening aan de leerlingen.

De visie van de school is opgenomen in het SWP en is derhalve permanent beschikbaar voor de leerkrachten. Nieuwe teamleden (ook tijdelijke) maken kennis met de visietekst tijdens het onthaal door de orthopedagoog.